இன்றைய சிந்தனை

அடிமைகளின் குணமாகிய பொறாமையை முதலில் அழித்துவிடு.

சுவாமி விவேகானந்தர்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences