இன்றைய சிந்தனை

மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை என்பது தடைகளற்ற வாழ்க்கை அல்ல, தடைகளை வெற்றி கொண்டு வாழும் வாழ்க்கை.

ஹெலன் கெல்லர்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences