இன்றைய சிந்தனை

உலகத்தில் அச்சம், எதிர்காலம் குறித்த நம்பிக்கை அனைத்தும் ஒரேயொரு நூலிழையில் மூச்சுவிடக்கூட முடியாமல் திணறித் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த நூலிழை ஒற்றுமையே.

லாங்பெல்லோ


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences