இன்றைய சிந்தனை

உலகில் எப்படி வாழ்வது என்பதையாவது தெரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு உன்னை நீயே அறிந்து கொள். அதுவே வாழ்க்கையில் நீ அடையத்தக்க பெரும் பேறு.

கவி. தாம்சன்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences