இன்றைய சிந்தனை

நல்ல மரங்கள் நல்ல கனிகளைக் கொடுக்கும்; நல்ல மக்கள் நல்லதையே செய்வார்கள்.

இயேசு நாதர்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences