இன்றைய சிந்தனை

கிழக்கோ, மேற்கோ தன் வீடே தனக்கு இன்பம்.

விவேகானந்தர்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences