இன்றைய சிந்தனை

உண்மையை நேசி, ஆனால் பிழையை மன்னித்துவிடு.

வால்டேர்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences