இன்றைய சிந்தனை

உயர்ந்த எண்ணங்களை உடையோர் ஒருநாளும் தனித்தவராகார்.

காந்தியடிகள்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences