இன்றைய சிந்தனை

பணக்காரனாக வாழ முயற்சி எடுத்துக் கொள்வதைக் காட்டிலும் எப்படி வாழவேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்வது நல்ல பயனைத் தரும்.

வின்சென்ட்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences