இன்றைய சிந்தனை

உழைப்பானது நம்மைச் சூழும் கவலைகளிலிருந்தும் நம்மை அணுகும் சிறுமைகளிலிருந்தும் துன்பங்களிலிருந்தும் நம்மைத் தாக்கும் தீய எண்ணங்களிலிருந்தும் விடுதலை அளிக்கும்.

கர்னல்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences