இன்றைய சிந்தனை

யார் புகழ்ச்சியில் பேராசையுடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ, அவர்கள் தகுதியில் ஏழைகளாக இருப்பதை நிரூபிக்கிறார்கள்.

புளுடார்க்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences