இன்றைய சிந்தனை

எதிலும் நன்றோ, தீதோ என்பது கிடையாது. நம் எண்ணமே அவை அவ்விதம் தோற்றமளிக்கச் செய்கிறது.

ஷேக்ஸ்பியர்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences