இன்றைய சிந்தனை

உழைக்கவும், அதன் பின்விளைவிற்காகக் காத்திருக்கவும் கற்றுக்கொள்.

லாங்ஃபெல்லோ


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences