இன்றைய சிந்தனை

திறமையையும் மிஞ்சிவிடக் கூடிய ஆற்றல் நிலையான பயிற்சிக்கு உண்டு.

செனெகா


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences