இன்றைய சிந்தனை

செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான்; செய்ய முடியாதவன் போதிக்கிறான்.

பெர்னாட்ஷா


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences