இன்றைய சிந்தனை

எதையும் உண்மையின் அடிப்படையில் விமர்சியுங்கள். முடிவில் உண்மை தான் நிலைக்கும் என்பதை மனதிற்கொண்டு விமர்சியுங்கள்.

எம்.ஜி.ஆர்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences