இன்றைய சிந்தனை

உற்சாகமான உழைப்பு இல்லாது உயர் வெற்றி எதையும் சாதிக்க முடியாது.

எமர்சன்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences