இன்றைய சிந்தனை

நல்லதைப் பெறுபவன் அதை ஒருக்காலும் மறக்கக்கூடாது. நல்லதைச் செய்பவனோ ஒருக்காலும் அதை நினைவில் வைக்கக்கூடாது.

சர்ரோன்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences