இன்றைய சிந்தனை

ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் நன்மை செய்தலே உண்மையான இன்பம் அளிக்கும் செயல்.

சர் பிலிப்சிட்னி


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences