இன்றைய சிந்தனை

விழித்தெழுங்கள். உன்னிப்பாகப் பாடுபடுங்கள். நேர்மையான பாதையில் செல்பவனுக்கு இந்த உலகத்திலும் அதற்கு அப்பாலும் மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.

புத்தர்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences