இன்றைய சிந்தனை

பிறர் குற்றம் காண்பதும் தன் குற்றம் மறுப்பதுமே, மடமையின் முழுமையான அடையாளம்.

ஸீசரோ


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences