இன்றைய சிந்தனை

மன அமைதி, மகிழ்ச்சி, இன்பம் இவை அன்பு, தவம், தியாகம் முதலியவற்றால் அன்றிப் பணத்தால் கிட்டாது.

திருவள்ளுவர்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences