இன்றைய சிந்தனை

எவன் பிறர் நற்செயல்களைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி கொள்ளவில்லையோ, அவனால் நல்ல செயல்கள் எதையும் செய்ய முடியாது.

ஜேம்ஸ் ஆலன்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences