இன்றைய சிந்தனை

எவனொருவன் எல்லோரிடமிருந்தும் கற்றுக் கொள்கிறானோ, அவனே அறிவாளி.

மூஸானாவார்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences