இன்றைய சிந்தனை

எல்லோரையும் பாராட்டும் மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள். தன்மானத்தை என்றும் விடாதே.

அன்னை தெரசா


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences