இன்றைய சிந்தனை

தெய்வ நம்பிக்கை என்பது ஒருபுறம் இருந்தால்கூட உங்களிடத்தே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு எதிலும் வெற்றி கிடைப்பது அரிது.

விவேகானந்தர்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences