இன்றைய சிந்தனை

நம்பிக்கை எனும் கண்கொண்டு பார்க்க வேண்டுமானால், பகுத்தறிவுக் கண்ணை மூடிக்கொள்ள வேண்டும்.

ப்ராங்க்ளின்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences