இன்றைய சிந்தனை

சரியாக நன்றி சொல்லக் கற்றுக் கொள். வாழ்வின் பேரின்பம் அதுவே.

தக்கரே


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences